முஸ்லிம்களே! பதில் சொல்லுங்கள்!

Wednesday, April 21, 2010 4:23 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
முஸ்லிம்களே! இந்து மகா சபை கேட்கும் இந்தக் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள்!

சொல்லால் அல்ல... செயலால்...

Refer Image

0 Response to "முஸ்லிம்களே! பதில் சொல்லுங்கள்!"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை